La nostra escola

La nostra escola

TRETS D’IDENTITAT
1.- Confesionalitat: L’escola és aconfesional respecte a totes les religions, sense deixar de potenciar valors com ara la solidaritat i el respecte.
2.- Llengua d’aprenentatge: El català serà la llengua base d’aprenentatge sense que es produeixi discriminació en l’ús i ensenyament de la llengua castellana.
3.- Llengua estrangera: A partir del segon cicle d’Educació Infantil es començarà a treballar la llengua anglesa.
4.- Pluralisme ideològic i valors democràtics: Respectant els drets humans, el rebuig a qualsevol tipus de dogmatisme i la defensa de la llibertat d’opinió mantenint una actitud crítica.
 OBJECTIUS
1.- Potenciar l’ensenyament actiu mitjançant actituds com la col·laboració, el sentit crític responsable i la capacitat d’observació.
2.- Establir una relació oberta al medi que ens envolta i potenciar els hàbits de convivència.
3.- Fomentar i potenciar la participació de professors/es, pares, mares, alumnes i els diversos estaments en les activitats escolars.
4.- Afavorir la formació permanent del professorat.
5.- Aplicar les noves tecnologies als diferents camps d’aprenentatge i a la gestió escolar.
6.- Aconseguir la implantació, el respecte i l’observança del Reglament de Règim Intern.
7.- Potenciar la integració entre els/les alumnes de la ZER aprofitant sortides i activitats conjuntes.
8.- Potenciar el treball de prevenció educativa i integració dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge escolar.
9.- Fomentar i aprofundir el tractament de la diversitat en el grup classe.
 LÍNIA METODOLÒGICA
1.- Desenvolupar l’esperit crític.
2.- Admetre la diversitat de ritmes evolutius, capacitats intel·lectuals i desenvolupament psicològic dels alumnes.
3.- Cultivar la recerca, l’adquisició de coneixements, la sistematització, l’adquisició de tècniques, procediments i actituds.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada